Bekijk onze andere events

U kunt ons bereiken op

071-750 3184

Huurvoorwaarden E-Chopper

E-chopper huur Leiden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
De E-choppers zijn onderdeel van Bizon Events BV, hierna genoemd als “verhuurder”. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van E-choppers, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

 

Artikel 2: Staat

Huurder verklaart de E-chopper in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de E-chopper krijgt huurder een instructie over de werking. Huurder wordt geacht de E-chopper in dezelfde staat terug te brengen. Verhuurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

 

Artikel 3: Wettelijke eisen

Huurder van de E-chopper dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De E-chopper is geschikt voor 1 persoon.

 

Artikel 4: De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst (is gelijk aan online-reservering) is vermeld. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals reiniging en boetes voor rekening van huurder.

 

Artikel 5: Verplichtingen verhuurder

 • De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde batterij en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 • Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 • Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten (o.a. huurovereenkomst).
 • Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 • Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.

 

Artikel 6: Instructies voor de huurder

 • Huurder is gehouden het voertuig redelijkerwijs schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
 • Huurder dient de door verhuurder aangegeven procedure te volgen voor het opladen van de batterij.
 • In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
  • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 • Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
  • melding te doen bij de politie ter plaatse;
  • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder en toe te zien op de nakoming daarvan
 • Het is huurder niet toegestaan met het voertuig goederen (zakelijk) te vervoeren.
 • Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
  • verstoring van de werking van de kilometerteller en de snelheidsbegrenzer
  • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
  • defect raken van het voertuig;
  • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
  • beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 • Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 • Huurder is in geval van schade aan de E-Chopper per schadegeval aansprakelijk.
 • Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 • Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Artikel 8: Regelgeving

De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het naleven van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de E-chopper om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit. Daarnaast is het streng verboden:

 • De trottoirbanden op en af te rijden
 • Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen
 • Meerdere personen te vervoeren dan voorzien (max. 1 persoon per E-chopper)
 • Te bellen met de telefoon in de hand

 

Artikel 9: Gebruik terrein

Het is huurder verboden het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. Huurder mag onder geen beding met de E-choppers op het strand rijden.

 

Artikel 10: Zorgvuldigheid

Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen, zonder restitutie van huursom.

 

Artikel 11: Borgstelling

De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 50,- per E-chopper met een maximum bedrag van € 250,- per reservering. Deze borg krijgt de huurder terug, als de E-chopper in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt.

 

Artikel 12: Eigen risico

Het huren van de E-chopper geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde E-Chopper tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Schade dient direct na afloop vergoed te worden, danwel verrekend te worden met de borg. Verhuurder beoordeeld bij terugkomst de E-Chopper.

 

Artikel 13: WA verzekering

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten. Hierbij geldt een eigen risico voor de huurder van € 1000,00 (bij schade aan derden).

In geval van gemaakte schade aan de E-choppers komt dit voor uw eigen rekening.

 

Artikel 14: Schade

Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.

 

Artikel 15: Diefstal – vermissing

Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat de E-Chopper altijd in het zicht staat en zal hij/zij er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door verhuurder niet is verzekerd tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-chopper is vastgesteld op € 1.450,00 per E-Chopper.

 

Artikel 16: Gebruik door derden

Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 17: Actieradius

De maximale afstand van de E-chopper is 60 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht aan de huurder.

 

Artikel 18: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 • Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan verhuurder terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
 • Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 • Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 • Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 • Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 • Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden

  

Artikel 19 – Annulering

 • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • bij annulering tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 25% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 4e dag voor de dag van verhuur: 35% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 3e dag voor de dag van verhuur: 40% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 2e dag voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 1e dag voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;
 • bij annulering binnen 24 uur voor aanvang verhuurperiode: 100% van de huursom
 • Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.
 • Annulering dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.